تماس با ما

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

عنوان

نام

۶۶۴۰۰۰۲۱

۲۹۶۵

مدیر کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

دکتر محمدمهدی نصیری خونساری

۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر ۶۶۹۵۳۹۲۵

۲۹۶۵

مسئول دفتر اداره کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

افسانه جاویدزاده

 

۲۸۰۷

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و پردازش آمار

دکتر زینب سازور

 

۳۶۷۴

معاون تشکیلات و بهبود روش‌ها

نیره کاظمی

 

۳۳۱۱

رئیس اداره آمار و پردازش اطلاعات

حسن پایروند

 

۲۹۱۹

کارشناس مسئول اداره آمار و پردازش اطلاعات

سارا سعادت

 

۳۸۱۰

کارشناس مطالعات راهبردی

تورج خیراتی کازرونی

 

۳۶۷۳

کارشناس مسئول مطالعات راهبردی

بهراد رضوی آل هاشم

 

۳۸۵۴

رئیس اداره بهبود روش‌ها

مریم ابراهیمی

 

۳۳۵۵

رئیس اداره تشکیلات

شیرین رجبی

 

۲۷۶۵

رئیس اداره توسعه منابع انسانی

لیلا مؤمنی

 

۲۲۸۳

کارشناس مسئول تحول سازمانی

محمد میرزایی