تماس با ما

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

عنوان

نام

۶۶۴۰۰۰۲۱

۲۹۶۵

مدیر کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

دکتر محمدمهدی نصیری خونساری

۶۶۴۰۰۰۲۱

نمابر ۶۶۹۵۳۹۲۵

۲۹۶۵

مسئول دفتر اداره کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

افسانه جاویدزاده

 

۲۸۰۷

معاون برنامه‌ریزی راهبردی و پردازش آمار

دکتر زینب سازور

 

۳۶۷۴

معاون تشکیلات و بهبود روش‌ها

نیره کاظمی

 

۳۳۱۱

رئیس اداره آمار و پردازش اطلاعات

حسن پایروند

 

3673

کارشناس مسئول اداره آمار و پردازش اطلاعات

سعید باقرشاهی

 

2919

کارشناس مسئول بهبود فرایندها

سارا سعادت

 

کارشناس مسئول مطالعات راهبردی

 

 

۳۸۵۴

رئیس اداره بهبود روش‌ها

مریم ابراهیمی

 

۳۳۵۵

رئیس اداره تشکیلات

شیرین رجبی

 

۲۷۶۵

رئیس اداره توسعه منابع انسانی

لیلا مؤمنی

 

۲۲۸۳

کارشناس مسئول تحول سازمانی

محمد میرزایی