مدیرکل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی

‌‌‌‌‌‌‌

دکتر محمدمهدی نصیری خونساری

مرتبه علمی: دانشیار

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی

 

سوابق تحصیلی

  • دکترای تخصصی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی شریف

فعالیت‌های اجرایی‌‌‌‌‌‌‌

  • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی
  • مدیر گروه مهندسی صنایع پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
  • عضو کارگروه بازنگری فرآیندهای آموزش، ۱۳۹۵-۱۳۹۷