معرفی و وظایف

معرفی کارکنان معاونت امور برنامه ریزی راهبردی
 

معاون: دکتر زینب سازور
رئیس اداره آمار و پردازش اطلاعات: حسن پایروند
کارشناس آمار و پردازش اطلاعات: سعید باقرشاهی
کارشناس مطالعات راهبردی: تورج خیراتی کازرونی

 

وظایف معاونت امور برنامه ریزی راهبردی
• تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی دانشگاه
• تهیه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد برنامه راهبردی
• تهیه برنامه اقدام بر اساس برنامه راهبردی
• استخراج تعاریف عینی اقلام آماری و یکپارچه نمودن شیوه سنجش
• شناسایی تنگناها و مشکلات آماری در سطح دانشگاه و تعیین روش‌های رفع آن
• نظارت و کنترل بر فرآیندهای جمع آوری آمار و اطلاعات
• تهیه خلاصه وضعیت دانشگاه برای هیأت امنای دانشگاه
• تهیه آمار جمعیت دانشجویی برای مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
• تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه
• پیگیری رفع مشکلات سامانه حس از طریق کارگروه مربوطه
• پایش و ارزیابی آمار و اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه
• پاسخگویی به مکاتبات آماری مربوط به درخواست آمار و اطلاعات از طرف واحدهای درون و بیرون دانشگاه