معرفی و وظایف

معرفی کارکنان معاونت تشکیلات و بهبود روش‌ها

‌‌‌‌‌‌
معاون: نیره کاظمی
رئیس اداره تشکیلات: شیرین رجبی
رئیس اداره بهبود روش‌ها: مریم ابراهیمی
رئیس اداره توسعه منابع انسانی: لیلا مؤمنی
کارشناس مسئول تحول سازمانی: محمد میرزایی

 

وظایف معاونت تشکیلات و بهبود روش‌ها
• تهیه، تدوین اطلاعات جامع تشکیلات دانشگاه و به روز نگهداشتن آن
• تهیه و تدوین گزاراشات لازم و توجیهات قانونی برای تغییر عناوین پستها، ادغام و یا تفکیک واحدهای سازمانی، انتقال پستها و اصلاح نمودار بر اساس درخواست واحدها و انجام بررسی‌های لازم
• مطالعه و بررسی مستمر پیرامون طرح‌های طبقه بندی مشاغل، نظامات اداری و روش‌های مناسب اجرایی نمودن آنها
• تهیه و تدوین شرح وظایف پست‌های سازمانی با همکاری سایر واحدها و پیگیری برای ابلاغ آنها
• برنامه ریزی و مدیریت برای تنظیم و استقرار نظام مشخص انجام فرایندها و نظارت برحسن انجام آنها در قالب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیستم‌ها و روش‌ها و...
• مستند سازی روش‌ها و رویه‌های مورد عمل واحدهای دانشگاه و استقرار سامانه اطلاعات جامع روش‌ها و به روز نگهداشتن آن با هماهنگی مقام مافوق.
• هماهنگی برای تدوین برنامه‌های اجرایی بهبود سیستم‌ها و روش‌ها در قالب برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای ذیربط
• تدوین برنامه‌های عملیاتی برای کارسنجی واستاندارد سازی مشاغل
• تهیه و تدوین راهکارهای مناسب برای توسعه منابع انسانی دانشگاه و سیاستگذاری‌های مربوطه
• درج، ویرایش و به روزرسانی اطلاعات سامانه‌های مرتبط با معاونت تشکیلات و بهبود روش‌ها