تعاریف آماری دانشگاه تهران

تعریف آماری: تعریف آماری، تعریفی است که در مورد یک مفهوم با توجه به کاربرد آماری آن ارائه می‌شود. این‌گونه تعاریف باید به نحوی مطرح شوند که مفهوم آماری مورد نظر با امکانات موجود قابل اندازه‌گیری باشد. به عبارت دیگر، تعریف آماری می‌تواند با تعریف عمومی آن مفهوم متفاوت باشد.

دانشجوی ورودی: فردی است که از مبادی ورودی (آزمون سراسری، شیوه نامه و…) در یکی از مقاطع تعریف شده در رشته‌های مصوب واحدهای آموزشی دانشگاه پذیرفته شده و در آن واحد ثبت‌نام کرده است.

دانشجوی شاغل به تحصیل: دانشجوی ورودی سال تحصیلی جاری یا یکی از سال‌های تحصیلی گذشته است که هنوز از سیستم آموزشی دانشگاه خارج نشده است (مثلاً به یکی از دلایل دانش‌آموخته، انصراف، اخراج، فوت، شهید، محروم، عدم مراجعه و انتقال).

دانش‌آموخته: فردی است که یکی از مقاطع تحصیلی را مطابق با برنامه آموزشی مصوب دانشگاه تهران با موفقیت به پایان رسانده است و برای وی گواهی موقت یا دانشنامه تحصیلی صادر شده است.